DATASKYDD

Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-postadress, telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera bokföring.  Jag har fått dina uppgifter genom kursanmälan. Jag tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du deltar i vår kursverksamhet och vill fortsätta få information om verksamheten. De personuppgifter jag behandlar om dig delas med Skatteverket och Googles formulärtjänst. Jag kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgiftsansvarig är Camilla Westerlund. Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig på mail. Du når vårt dataskyddsombud på c.westerlund@telia.com. Om du har klagomål på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.